เอกสาร ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
zip
หน้าปก
pdf
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
pdf
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
pdf
1. ปัจจัยความเสี่ยง
pdf
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
pdf
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
pdf
4. การวิจัยและพัฒนา
pdf
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
pdf
6. โครงการในอนาคต
pdf
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
pdf
8. โครงสร้างเงินทุน
pdf
9. การจัดการ
pdf
10. การควบคุมภายใน
pdf
11. รายการระหว่างกัน
pdf
12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
pdf
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
pdf
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
pdf
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
pdf
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
pdf
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
pdf
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
pdf
เอกสารแนบ 3 งบการเงินสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
pdf
งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
pdf
งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
pdf
งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
pdf
เอกสารแนบ 4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
pdf
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614