ข้อมูลสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงิน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2559

  2559 2558 2557 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 12,527 100 7,805 100 6,596 100 5,935 100
รวมหนี้สิน 7,937 63 3,804 49 2,997 45 2,747 46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,589 37 4,001 51 3,599 55 3,188 54
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายและบริการ 64,591 100 53,678 100 55,124/1 100 47,716 100
กำไรขั้นต้น 5,459 8.5 3,954 7.4 3,087 5.6 2,282 4.8
EBITDA 2,749 4.3 1,718 3.2 1,291 2.3 857 1.8
กำไรสุทธิ 1,073 1.7 651 1.2 487 0.9 312 0.7
  2559 2558 2557 2556
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,225 2,080 1,438 605
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,768) (2,071) (1,473) (1,187)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,887 (28) (168) 699
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 344 (20) (202) 117
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด 293 313 516 399
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด 637 293 313 516

หมายเหตุ : /1 รวมเงินอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตามประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 จำนวน 22.84 ล้านบาท สำหรับงบการเงินปี 2557


ข้อมูลสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.56 0.65 0.93 1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.26 0.30 0.41 0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.82 0.80 0.67 0.33
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 827.59 590.63 481.51 364.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.43 0.61 0.75 0.99
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 50.25 46.94 40.85 42.05
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 7.16 7.67 8.81 8.56
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 23.24 29.56 35.17 38.21
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 15.49 12.18 10.24 9.42
Cash Cycle วัน (7.89) (3.90) (0.68) 0.13
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)          
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.45 7.37 5.60 4.78
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 2.06 1.61 1.20 0.94
อัตรากำไรอื่น ร้อยละ 0.31 0.29 0.26 0.29
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 1.66 1.21 0.88 0.65
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 24.99 17.13 14.34 13.70
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)          
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 10.56 9.04 7.77 6.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร/1 ร้อยละ 37.40 31.19 29.02 25.45
อัตราหมุนของสินทรัพย์ เท่า 6.37 7.48 8.82 9.74
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
         
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.73 0.95 0.83 0.86
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.87 0.36 0.30 0.35
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 28.69 49.98 33.64 13.93
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่า 0.89 0.93 0.84 0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท/2 ร้อยละ 87.21/3 98.24 80.12 94.57
ข้อมูลหลักทรัพย์ (Stock Information)          
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.64 0.39 0.29 0.19
ราคาปิดของหุ้น (เฉลี่ยทั้งปี) บาทต่อหุ้น 21.97 12.11 4.20 3.93
เงินปันผลที่จ่ายในปี บาทต่อหุ้น 0.30/3 0.15 0.05 0.06

ที่มา: บริษัท
หมายเหตุ: /1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรคำนวณจากสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
/2 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการในรอบปีนั้นๆ
/3 รวมเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614