เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
pdf
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
pdf
นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
pdf
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
pdf
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
pdf
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
pdf
ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
pdf
นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
pdf
นิยามกรรมการอิสระ
pdf
นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
pdf
คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
pdf
นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
pdf
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
pdf
หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลสำคัญ
pdf
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
pdf
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
pdf
นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า
pdf
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614