ตำแหน่ง:
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

 • ตนเอง: 6.0060
 • คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (XMBA) สาขาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน การคลังและการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี/ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ไฮไลท์แมนชั่น ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ลีเกิล เบรนส์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและดำเนินคดีความ
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.นิวบางโพ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ภูริพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ค้าอสังหาริมทรัพย์
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี้ ค้าอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่ง:
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

 • ตนเอง: 2.3497
 • คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: น้องชาย นางฉัตรแก้ว คชเสนี

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร SFE รุ่นที่ 8/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.รัชกิจ โฮลดิ้ง
 • 2558- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.พีทีจี โลจิสติกส์
 • 2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่าย มินิมาร์ท บจก.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น
 • 2558 - 2559 รักษาการ ผู้อำนวยการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย
 • 2558 - 2559 รักษาการ ผู้อำนวยการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี ฝ่ายปฎิบัติการ
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบรัท บจก.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
 • 2557 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2556 - 2559 รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2556 - 2557 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่าย / น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.กาแฟพันธุ์ไทย / จำหน่ายกาแฟ
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.พิเรนีส ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.โอลิมปัส ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.แอตลาส ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.แอนดสี ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.เอเวอร์เรสต์ ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.เอ็ม ไพร์ ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - 2556 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.แอลไพน์ ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.พีรมิด ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
 • 2549 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2548 - 2556 กรรมการบริษัท บจก.อาร์แอนด์ดีเกษตรพัฒนาเพาะกล้าปาล์มน้ำมันจำหน่าย
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พี แอนด์ ซี กรุ๊ป / ค้าอสังหาริมทรัพย์ด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สตูลอะความารีนคัลเจอร์ / ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
 • 2550 - 2555 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2548 - 2552 กรรมการบริษัท บจก.เปโตรกรุงเทพฯ / สัมปทานรังนกอีแอ่น

ตำแหน่ง:
กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

 • ตนเอง: 0.7121
 • คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: พี่สาว นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.รัชกิจ คอร์โปเรชั่น
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.รัชกิจโฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พาราเม้าส์ ออยล์ เพาะกล้าปาล์มน้ำมันจำหน่าย
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.บีเคเทรดดิ้ง ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - 2557 กรรมการบริษัท บจก.เกียร์ ออโต คาร์ จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถและให้บริการซ่อม
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ตัวแทน / นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ บจก.จิตแก้ว ค้าอสังหาริมทรัพย์
 • 2553 - ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน หสม.ฉัตรทองรุ่งเรือง อสังหาริมทรัพย์
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม ผลิตและจำหน่ายรังนก
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ผู้จัดการ บจก.อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา เพาะกล้าปาล์มน้ำมันจำหน่าย
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สยามรังนกทะเลใต้ ค้ารังนกอีแอ่น
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พี แอนด์ ซี อความารีน นากุ้ง
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สตูลอะความารีนฟีด ซัพพลาย จำหน่ายอาหารกุ้ง
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.เคทีพี ปิโตรเลียม จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.โอเดียนเซาท์เทิร์น เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.พี แอนด์ ซี กรุ๊ป ค้าอสังหาริมทรัพย์
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สตูลอะความารีนคัลเจอร์ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ตำแหน่ง:
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

 • ตนเอง: 0.0306
 • คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
 • หลักสูตร Going to Good to Great in IT Fraud Prevention ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร CDC รุ่นที่ 9/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร SFE รุ่นที่ 21/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • เทคนิคการจัดการและบริหารความเสี่ยง
 • หลักสูตร RCC รุ่นที่ 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร CRP รุ่นที่ 5/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร BRP รุ่นที่ 10/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร CSP รุ่นที่ 50/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 79/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ รุ่นที่ 3 ปี 2552

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.รัชกิจ คอร์โปเรชั่น
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.รัชกิจโฮลดิ้ง
 • 2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2556 - 2557 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - 2556 รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.กาแฟพันธุ์ไทย / จำหน่ายกาแฟ
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พิเรนีส ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.โอลิมปัส ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.แอตลาส ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.แอนดสี ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - 2556 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เอเวอร์เรสต์ ออยล์ / จำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เอ็มไพร์ ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.แอลไพน์ ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พีระมิด ออยล์ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
 • 2549 - 2557 กรรมการบริษัท บจก.เซ็นจูรี่ ออยล์ / สัมปทานรังนกอีแอ่น
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2548 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2536 - 2551 ผู้จัดการส่วนบัญชี บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614