1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของบริษัท และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 3. รักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทอย่างเต็มที่ทั้งจะไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัท หรือลูกค้าไปใช้ เพื่อการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
 4. ไม่เรียกร้อง และไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกเพื่อตอบแทนการเอื้อประโยชน์ของตนหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติ หรือการทำงานให้กับบุคคลภายนอก
 5. พนักงานต้องใช้เวลา และทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งในทางตรง และทางอ้อม
 6. เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่พนักงาน เคารพสิทธิของบุคคลอื่นไม่วิพากวิจารณ์ผู้อื่นในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือ หรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
 7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงให้บริษัททราบในทันที เมื่อพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีการทุจริต หรือเกิดการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อ หรือให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614