เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้มีการขยายตัวอย่างชัดเจน ทั้งจากการดำเนินงานในธุรกิจหลัก การเพิ่มพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการภายในสถานีบริการ ให้มากขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากรของบริษัทฯเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถส่งมอบการบริการ แก่ลูกค้าได้ครบครันตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในหัวเมืองใหญ่ หรือพื้นที่ที่ห่างไกล เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้า และบริการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามสโลแกน “ที่ไหนมีคนไทย พีทีจะไปถึง เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจ คนไทยทั่วประเทศ” นอกจากนี้บริษัทจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,073 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นมา 65% ซึ่งถือเป็นผลประกอบการดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความสามัคคีของบุคลากรทุกคนที่ขับเคลื่อน องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ถึงแม้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำมันและสภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างท้าทาย โดยเมื่อต้นปี ราคาน้ำมันดิบลดต่ำลงถึง 26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปลายปีราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศก็ยังคงฟื้นตัวได้ช้า

สิ้นปีที่แล้ว บริษัทขยายสถานีบริการ ได้ครอบคลุมกว่า 625 อำเภอ หรือคิดเป็น 67% ของอำเภอทั้งหมดในประเทศไทย และบริษัทจะขยายความครอบคลุมให้ได้ 100% ทั่วประเทศ รวมถึงบริษัท ได้ขยายพันธมิตรทั้งที่เกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันทางท่อ (FPT) และการขนส่งทางน้ำและทางรถ (AMA Marine) เพื่อสนับสนุนด้านการขนส่งน้ำมันให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพให้เข้ามาประกอบกิจการในสถานีบริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ

นอกจากนี้บริษัทมีโครงการพลังงานทดแทนที่ลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาล โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยของ บริษัท พีพีพีกรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลได้ภายในปี 2560 และ โครงการเอทานอลที่ผลิตจากกากมันสำปะหลังแห่งแรกของโลกของ บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากมันสำปะหลังเพื่อการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนของคนไทย

บริษัทยึดมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา การจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนรอบสถานีบริการ และรอบคลังที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และ การดูแลเรื่องความปลอดภัยของชุมชน ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลพนักงานขับรถขนส่งปิโตรเลียมดีเด่นด้านความปลอดภัยจากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานจัดการองค์กรระดับสากล

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท พีทีจีเอ็นเนอยีจำกัด (มหาชน) ขอขอบคณทุกท่านที่เชี่อมั่น และมองเห็นความั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้าและเติบโตตามเป้าหมายที่เราให้ไว้ ทำให้ เราได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ใน “SET 50” รวมถึงได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “Best CEO Award” และ “Best Company Performance Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต และจะรักษาระดับการเติบโตของผลการดำเนินงาน ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขอให่ทุกท่านเชื่อมั่นในบริษัท ที่จะสร่างมาตรฐานการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป สุดท่ายนี้ขอขอบคุณทีมผู่บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วย ความมุ่งมั่นทำใหบริษัทก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ร่วมกันสนับสนุน และ ให้ความไว้วางใจ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

 

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
ประธานกรรมการบริษัท

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614