ตำแหน่ง:
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

 • ตนเอง: 0.0060
 • คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ACP รุ่นที่ 42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร MIR รุ่นที่ 14/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร MFR รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร MIA รุ่นที่ 14/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร MIA รุ่นที่ 14/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร MFM รุ่นที่ 9/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ทิพยประกันชีวิต
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บจก.สยาม-เบสท์ เทรดดิ้ง ส่งออกสินค้า

ตำแหน่ง:
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

 • ตนเอง: 0.0004
 • คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
 • M.Eng (Computer Integrated Manufacturing) Swineburne University of Technology, Melbourne. Australia
 • การศึกษามหาบัณฑิต (ฟิลิกส์) M.Ed. (Physics) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • การศึกษามหาบัณฑิต (ฟิลิกส์) B.Ed. (Physics) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)

การอบรม

 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (อยู่ระหว่างการฝึกอบรม)
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 110/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร AACP รุ่นที่ 16/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.โซนิค อินเตอร์เฟรท
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 2555 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2551 - 2554 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2549 - 2551 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา / รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ / รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2547 - 2549 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / รักษาการรอง อธิการบดี ฝ่ายวิชาการ / ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2546 - 2547 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา / รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2544 - 2546 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2540 - 2543 Teaching Assistant, Industrial Research Institute Swinburne Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia สถาบันการศึกษา
 • 2536 - 2537 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 • 2533 - 2535 เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษา
 
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614