บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจำหน่าย ส่วนใหญ่สั่งซื้อโดยตรงมาจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("ไทยออยล์" หรือ "TOP") และขนส่งโดยกองรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ายทั้งทางตรง และทางอ้อมให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ และกลุ่มผู้ใช้น้ำมันอื่น (เช่น เกษตรกรที่ใช้น้ำมันสำหรับเครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น) ผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมัน PT สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1) สถานีบริการน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (Company Owned Outlet)

สถานีบริการน้ำมัน PT ส่วนใหญ่ที่ให้บริการในปัจจุบันเป็นสถานีบริการน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริหารงานโดยบริษัท (Company Owned Company Operated) ("สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO") ทั้งนี้ PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเป็นเจ้าของ หรือเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำมันประเภท COCO นี้ โดยจะเป็นผู้บริหารงานและดำเนินการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ และผู้ใช้น้ำมันทั่วไปโดยตรง

2) สถานีบริการน้ำมันที่เป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัท (Franchise)

สถานีบริการน้ำมัน PT อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสถานีบริการน้ำมันที่กรรมสิทธิ์ และการบริหารงานเป็นของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า PT จากบริษัท (Dealer Owned Dealer Operated) ("สถานีบริการน้ำมันประเภท DODO") ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ("ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท") จะเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน หรือเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำมัน และทำหน้าที่บริหารงานสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO โดยบริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 จะเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในด้านต่างๆ กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท เช่น การออกแบบแปลนสถานีบริการ การลงทุน และการบริหารงาน และการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น สีทาอาคารเพื่อตกแต่งสถานีบริการน้ำมัน, เสาสูงแสดงเครื่องหมายการค้า PT และราคาน้ำมัน และธงตราสินค้าของไทยออยล์ที่แสดงถึงการรับรองคุณภาพน้ำมันจากไทยออยล์ รวมถึงป้ายแสดงชนิดต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO แต่ละแห่งมีรูปแบบ และคุณภาพเดียวกันกับสถานีบริการน้ำมันประเภท COCO

นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 ยังจำหน่ายน้ำมันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันอิสระที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ และกลุ่มผู้ค้าส่งน้ำมันรายอื่น ("ผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber") ซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้าคนกลาง โดยในธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะเรียกผู้ประกอบการกลุ่มนี้ว่า Jobber บริษัท และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 ยังจำหน่ายน้ำมันโดยตรงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้บริการของลูกค้าที่เข้ามาใช้สถานีบริการน้ำมัน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟเพื่อเป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่ง

ลักษณะการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ 1) ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 2) ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ 3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ บริษัทยังจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันให้กับบริษัทย่อยของบริษัท และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการรับฝากน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ("PTC") เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 PTC จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันประเภท COCO นอกจากนี้ PTC ยังดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยใช้ชื่อร้านสะดวกซื้อว่า PT Mart ("ร้านสะดวกซื้อ PT Mart") ซึ่งปัจจุบัน PTC อยู่ระหว่างการปรับปรุงภาพลักษณ์ และรูปแบบการให้บริการ โดยร้านสะดวกซื้อที่จะเปิดใหม่ และร้านสะดวกซื้อ PT Mart ที่มีศักยภาพในการให้บริการสูงจะได้รับการปรับปรุงตามรูปแบบ และมาตรฐานการบริการแบบใหม่ และใช้ชื่อเป็นร้านสะดวกซื้อ Max Mart และ PTC ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า Castrol ภายในสถานีบริการน้ำมันประเภท COCO และให้ผู้ประกอบการรายย่อยเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันประเภท COCO เพื่อดำเนินธุรกิจ

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท ("บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10") ได้แก่

บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด ("PMO") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98
บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด ("APO") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด ("EPO") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98
บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด ("EVO") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98
บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด ("AND") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด ("ATL") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด ("OLP") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
บริษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด ("PRN") บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 ทั้งหมดประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ 1) ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 2) ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ 3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้คลังน้ำมันแต่ละแห่งจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยบริษัทย่อย จำนวน 1 ถึง 2 บริษัท

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ("กาแฟพันธุ์ไทย") เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 กาแฟพันธุ์ไทยดำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการน้ำมัน PT และในพื้นที่เหมาะสมนอกสถานีบริการ โดยใช้ชื่อร้านกาแฟว่า "กาแฟพันธุ์ไทย" ("ร้านกาแฟพันธุ์ไทย")

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (“พีทีจี โลจิสติกส์”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 พีทีจี โลจิสติกส์ดำเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614